Letter from Principal

Hello Lasley Lions!

Welcome to the 2022-2023 school year! 

I hope everyone had a relaxing and fun filled summer! I, for one, am filled with excitement and optimism for the 2022-23 school year and it is with great pleasure to serve all of you as your principal for the second year at Lasley Elementary. 

As we plan for a return to school, our goals will be to ensure that:

  • Staff is a part of a data driven culture so that students experience instructional and academic excellence
  • We continue to build consistent school and classroom routines to support nurturing relationships and a positive school culture.

Our Lasley School Mission is Perseverance, Respect, Integrity, Drive, Excellence. Through our Lasley School Mission I know our school goals will come alive and we will see success. 

As I shared with you last year, I believe in aligning best instruction to grade level standards by working collaboratively with teachers on a daily basis and continually growing strong systems to achieve and grow at high levels. I also believe in providing equitable supports for all students and staff by creating and sustaining connections with students that build trust, learning, and growing in the classroom both academically and socially emotionally, and I believe in welcoming and learning with all Lasley families. Every child can excel and the partnership between home and school builds confidence in students to use their powers to shape their future and the future of our community.

As the school year launches off I encourage you to stop by, call or email me to introduce yourself and share success that you have experienced at Lasley and feel free to ask any questions that you might have throughout the year. In addition, I encourage you to join our Lasley PTA to help us innovate and provide those opportunities, for the benefit of our students. 

We are so excited to get our Lions back to school August 16th to begin another great year of learning. We can’t wait to see you all!


Lauren LeMarinel
#LasleyPride #HearUsRoar  


Un saludo a los Lions de Lasley Elementary:

Bienvenidos al año escolar 2022-2023.

Espero que todos hayan tenido un verano divertido y de relajación. Yo, por una parte, estoy llena de entusiasmo y optimismo para el año escolar 2022-23 y es con gran placer que sirvo a todos ustedes por segundo año consecutivo como la directora de Lasley Elementary.

Al planificar el regreso a la escuela, nuestras metas se fijarán para asegurarnos que:

● El personal sea parte de una cultura basada en datos para que los estudiantes experimenten excelencia educativa y académica

● Continuemos construyendo rutinas escolares y de salón de clases consistentes para apoyar relaciones enriquecedoras y una cultura escolar positiva.

La misión de nuestra escuela es la perseverancia, respeto, integridad, conducción y excelencia. A través de la misión de Lasley Elementary sé que nuestras metas escolares cobrarán vida y veremos éxito.

Creo en el alineamiento de una mejor instrucción de acuerdo a los estándares de nivel de grado, trabajo diario en colaboración con los maestros y un crecimiento continuo de sistemas sólidos para alcanzar niveles altos de crecimiento. Creo en poder brindar apoyos equitativos para todos los estudiantes y también para el personal al crear y mantener conexiones con los estudiantes que facilitan la confianza, el aprendizaje y el crecimiento dentro del salón de clases, tanto en lo académico, como en lo social y emocional. Asimismo, creo en dar la bienvenida a todas las familias de Lasley

Elementary y poder aprender de ellas. Cada niño o niña puede sobresalir académicamente y la asociación entre el hogar y la escuela facilitan la confianza en los estudiantes para utilizar sus capacidades y así, dar forma a su futuro y al futuro de nuestra comunidad.

A medida que el año escolar comienza, los animo a que pasen por la escuela, me llamen o envíen un correo electrónico para presentarse y compartir el éxito que han experimentado en Lasley Elementary, y no duden en realizar cualquier pregunta que puedan tener a lo largo del año. Además, los animo a afiliarse a la PTA de Lasley Elementary para ayudarnos a innovar y brindar esas oportunidades, en beneficio de nuestros estudiantes.

Estamos muy emocionados de que el 16 de agosto regresarán nuestros estudiantes Lions y comenzaremos otro gran año de aprendizaje. Estamos contentos de verlos.

Lauren LeMarinel

#LasleyPride #HearUsRoar

Xin Chào Các Chú Hổ Lasley!

Chào mừng đến với năm học 2022-2023!

Tôi hi vọng tất cả mọi người đều có một mùa hè được nghỉ ngơi và tràn ngập niềm vui! Bản thân tôi cảm thấy rất phấn khích và tràn đầy lạc quan về năm học 2022-23, và tôi cũng cảm nhận được niềm vui lớn khi được phục vụ tất cả quý vị với vai trò là hiệu trưởng của năm học thứ hai tại Lasley Elementary.

Khi lên kế hoạch cho việc trở lại trường học, mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo rằng:

● Nhân viên là một phần của văn hóa dựa trên dữ liệu nhằm giúp học sinh được trải nghiệm chất lượng giảng dạy và học tập xuất sắc

● Chúng tôi tiếp tục xây dựng các thói quen nhất quán trong trường và lớp học để hỗ trợ ươm mầm cho các mối quan hệ và nền văn hóa tích cực tại trường học.

Sứ Mệnh của Trường Học Lasley là Kiên Trì, Tôn Trọng, Liêm Chính, Động Lực, Xuất Sắc. Thông qua Sứ Mệnh của Trường Học Lasley, tôi biết rằng các mục tiêu của trường chúng tôi sẽ trở thành hiện thực, và chúng tôi sẽ được thấy thành công.

Như đã chia sẻ với quý vị trong năm học trước, tôi tin tưởng vào việc gắn kế hoạt động giảng dạy tốt nhất cho phù hợp với các tiêu chuẩn của trình độ lớp học nhờ hợp tác chặt chẽ với các giáo viên mỗi ngày, không ngừng phát triển các hệ thống mạnh mẽ để đạt được thành tích và trưởng thành ở trình độ cao. Tôi cũng tin tưởng vào cung cấp các hỗ trợ công bằng cho tất cả học sinh và nhân viên thông qua tạo lập và duy trì liên hệ với những em học sinh luôn xây dựng niềm tin, học tập và trưởng thành trong lớp học, cả về học tập và cảm xúc xã hội, và tôi tin tưởng vào sự chào đón cùng quá trình

học tập với tất cả các gia đình của Lasley. Mỗi trẻ đều có thể trở nên xuất sắc, và mối quan hệ hợp tác giữa gia đinh và nhà trường sẽ giúp trẻ tự tin khi sử dụng quyền năng của mình để giúp định hình lên tương lai của em và của cộng đồng chúng ta.

Khi năm học bắt đầu, tôi khuyến khích quý vị ghé qua, gọi điện thoại hoặc gửi email cho tôi để giới thiệu về bản thân quý vị và chia sẻ thành công mà quý vị đã gặt hái được tại Lasley và xin đừng ngần ngại nếu quý vị có thắc mắc bất kỳ trong suốt năm học này. Ngoài ra, tôi khuyến khích quý vị tham gia PTA của Lasley để giúp chúng tôi đổi mới và mang đến các cơ hội giúp các em học sinh được hưởng lợi.

Chúng tôi rất phấn khích được chào đón các Chú Sư Tử trở lại trường học vào ngày 16 tháng 8 để bắt đầu một năm học tập tuyệt vời tiếp theo. Chúng tôi rất mong chờ được gặp tất cả quý vị!

Lauren LeMarinel

#LasleyPride #HearUsRoar

Website by SchoolMessenger Presence. © 2023 Intrado Corporation. All rights reserved.